Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi

Firma Unvanı: GARLON Otelcilik Turizm A.Ş. Vergi Dairesi: ……………. Vergi Numarası: ………………………. MERSİS Numarası : Adres : ……………………….İstanbul Telefon: ……………… Fax: ………………………… E-posta : …………………….. Web :……………

1.2. TÜKETİCİYE AİT BİLGİLER

Adı: Soyadı : T.C. Kimlik No : Pasaport No : Adres : Telefon : E-posta : İş bu sözleşme merkezi Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Ataköy Towers A Blok No: 20 /1 İç Kapı No: 132 Bakırköy / İstanbul adresinde bulunan GARLON Otelcilik Turizm A.Ş. (Sözleşmede GARLON OTELLERİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan …………………………. Sitesi aracılığı ile online rezervasyon işlemini tamamlayan kişi (sözleşmede TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında olup; tüketicinin online rezervasyon yaparken kullandığı adres, kimlik ve iletişim bilgileri esas alınır. 1- Sitemiz üzerinden konaklama satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez. 2- Sözleşme bedelinde tüketiciden kaynaklı fiyat artışı olması halinde fiyat farkı tüketiciden ayrıca talep edilecek olup, fiyat artışının tüketiciden kaynaklı olmaması durumunda ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, GARLON OTELLERİ tarafından yapılmış olan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir. 3- Tüketici, satın alınan konaklama hizmetine katılmasının mümkün olmaması durumunda, konaklama başlangıç tarihinden en az 14 gün önce GARLON OTELLERİ’ne bildirimde bulunarak rezervasyonunu ücretsiz iptal edebilir veya sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, GARLON OTELLERİ’ne karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Tüketiciler 14 gün bildirim süresini geçirmeleri halinde rezervasyonlarının iade edilmez rezervasyon olduğunu kabul eder. Tüketicilerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, konaklama başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan vize alamamaları gibi tüketiciden kaynaklı durumlarda, GARLON OTELLERİ sorumluluk kabul etmediği gibi, konaklama bedelinin tamamını devreden ve devralandan (müteselsil olarak) tahsil eder. Hizmeti devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır. 4- GARLON OTELLERİ tüketiciden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmetin başlamasından evvel veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri kabul edebilir ya da GARLON OTELLERİ ‘nin sunduğu alternatif başka bir hizmeti kabul edebilir. Tüketici değişiklikleri kabul etmediği takdirde ise rezervasyonunu iptal edip, sözleşme kapsamında ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. GARLON OTELLERİ gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; grev, terör, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı rezervasyonu iptal edebilir veya erteleyebilir. Tüketici otele giriş tarihinden 14 gün öncesine kadar iptal talebinde bulunursa ücretsiz olarak iptal söz konusu olacak olup; rezervasyon iptali zamanında bildirilmeyen rezervasyonlardan ücret tahsil edilir. Tüketici, iadesiz yapılan rezervasyonlarda ücretin iptal edilmeyeceğini; bu hallerde tüketici iptal talebinde bulunur ise geçerli olmayacağını ve sözleşme bedelinin tamamını GARLON OTELLERİ’ne ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin GARLON OTELLERİ tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal GARLON OTELLERİ ‘ne ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise GARLON OTELLERİ aradaki farkı tüketiciye iade etmeyecek ve iade edilmez rezervasyon olarak kabul edecektir. Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının konaklama dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, tüketicinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı konaklama hizmetine iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; GARLON OTELLERİ tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. 5 GARLON OTELLERİ ve tüketici bu sözleşmeden dolayı doğan yükümlülüklerini gereği gibi ifa edeceklerdir. 6- GARLON OTELLERİ, işbu sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgiler içeren Ön Bilgilendirme Formu………………………internet sitesinde bulunmakta olup tüketici bu bilgilendirmeleri okumuş ve bilgi sahibi olduğunu kabul etmiştir. Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden GARLON OTELLERİ sorumlu değildir. 7- Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir. Tüketiciler kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde GARLON OTELLERİ kredi kartından almış olduğu bedeli yine tüketicinin kredi kartına iade edecektir. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına göre tüketicinin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, GARLON OTELLERİ’nin herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkânı bulunmamaktadır. GARLON OTELLERİ ödeme için VİSA, AMEX ve MASTERCARD………………… kredi kartlarını kabul etmekte olup; varıştan önce rezervasyon ücretinin tamamını çekme hakkını saklı tutar. 8- GARLON OTELLERİ’nin tüketiciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri sağlayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecektir. Tüketici, özen borcu gereği sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği veya ifa edildiği tarihten itibaren konaklama süresi içerisinde GARLON OTELLERİ’ne bildirmekle yükümlüdür. Bu süreden sonraki yapılacak bildirimler geçersiz sayılacaktır. Tüketici, rezervasyon esnasında GARLON OTELLERİ çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, GARLON OTELLERİ elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder. 9-İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti İSTANBUL İcra Dairesi ve Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 6502 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Tüketicinin bu sözleşmeyi imzalaması/elektronik ortamda onay vermesiyle sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.